+420 572 639 578                geomma@geomma.cz
Logo

Geodézie v katastru nemovitostí

Budovy a pozemky v České republice jsou evidovány v katastru nemovitostí. Změny v katastru se provádějí na základě právních listin, jako jsou smlouvy o převodu nemovitostí, ohlášení nové stavby nebo přístavby, souhlasné prohlášení vlastníků o shodě na průběhu hranice a podobně. Pokud má být tato změna (například rozdělení pozemku, nová budova, přístavba budovy, zpřesnění hranice pozemku a podobně) zobrazena do katastrální mapy, je třeba současně doložit i geometrický plán. Geometrický plán lze vyhotovit pouze na základě přímého měření změny v terénu.

Geometrické plány pro:

 • rozdělení pozemku
 • změnu hranice pozemku
 • vyznačení budovy nebo změny jejího obvodu v katastru
 • vyznačení vodního díla do katastru
 • doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud vedený ve zjednodušené evidenci
 • opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
 • průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku

Vytyčování vlastnických hranic

Velká část pozemků v České republice má svůj původ v mapách stabilního katastru z poloviny 19. století. Z dnešního pohledu byly tyto pozemky zaměřeny přibližnými metodami. Tehdy bylo samozřejmé, že vlastníci své hranice v terénu udržují a jejich průběh je všem jasný. Mapy tak byly vyhotoveny především pro účely daňové evidence. Nepočítalo se s tím, že by podle těchto map někdo hranice v budoucnu vytyčoval. Bohužel dnes na řadě míst nemáme pro vytyčení jiné (přesnější) podklady. Jsme tak limitováni výše zmíněnou nepřesností původního mapování. Z tohoto důvodu jsou hranice vytyčené podle map odvozených od map stabilního katastru  právně závazné až po odsouhlasení jejich průběhu vlastníky (souhlasné prohlášení vlastníků o shodě na průběhu hranic) a po zápisu geometrického plánu (geometrický plán na průběh vytyčených nebo vlastníky upřesněných hranic) v katastru. Tímto procesem se dosavadní zobrazení hranic v katastru zpřesní. Je třeba upozornit, že vytyčení hranic v těchto lokalitách je bez uvedených listin právně nezávazné. Tyto “nepřesné“ mapy jsou ve výpisu z katastru nemovitostí označeny většinou jako STEP2880, GUST2880, KMD a KM-D.  

Pouze jedna třetina území Zlínského kraje byla zmapována v pozdějších letech přesnými geodetickými metodami. Jedná se nejčastěji o katastrální území měst. Většinu takto určených pozemků lze v terénu vytyčit (tj. obnovit původní měření), aniž by muselo docházet ke zpřesnění průběhu hranic.

Jednoznačně vytyčit lze i pozemky, které byly odděleny geometrickými plány zaměřenými v souřadnicovém systému S-JTSK. Pokud byly pozemky odděleny geometrickými plány vyhotovenými v jiných souřadnicových systémech než S-JTSK (podle dřívějších předpisů), bylo by opět vhodné (pro právní jistotu) hranice po vytyčení vlastníky odsouhlasit a vyhotovit geometrický plán na průběh vytyčených hranic.


Realizace pozemkových úprav

Výsledkem pozemkových úprav je digitální katastrální mapa s racionálně uspořádanými pozemky. Hranice těchto pozemků jsou jednoznačně (přesně) definovány. 


Další služby v katastru nemovitostí:

 • smlouvy o převodu nemovitostí
 • návrhy na vklad do katastru
 • souhlasné prohlášení vlastníků o shodě na průběhu hranic
 • ověřování geometrických plánů
 • identifikace pozemků
 • zajistíme výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy
 • transformace katastrálních map ze souřadnicového systému stabilního katastru do S-JTSK
 • digitalizace analogových katastrálních map
 • schéma pro pohlášení vlastníka dle zákona o vlastnictví bytů
 • zajistíme pasport (zjednodušený projekt) budovy
 • poradenství v oblasti katastru nemovitostí

 Navíc našim zákazníkům bezplatně:

 • pomůžeme se zápisem práv do katastru (na základě smlouvy, ohlášení vlastníka nové stavby, souhlasného prohlášení o průběhu hranice a podobně)
 • napíšeme žádost na pozemkový úřad, aby stát, podle zákona o půdě (zákon č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), zaplatil náklady spojené s vytyčením pozemků
 • zprostředkujeme služby odhadce nemovitostí, advokátních, realitních a projekčních kanceláří